ނިއު ރޭޑިއަންޓް

މުސާރަ ނުދޭތީ ނިއުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކުރީގެ ކޯޗް އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސުންދަރާ ކިންގްސް އާއި ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ޓީމު ފުރިއިރު ބައެއް

ފަހުގެ ނަތީޖާ
1 - 2
އިންޑިޔާ     ދިވެހިރާއްޖެ
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 18:00
1 - 3
ޕާކިސްތާން     އިންޑިޔާ
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 18:00
3 - 0
ދިވެހިރާއްޖެ     ނޭޕާލް
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 15:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
12 12 4 ޓީސީ 1
10 12 4 ނިއު 2
10 10 4 ގްރީން 3
5 1 4 އީގަލްސް 4
5 -1 4 ވިކްޓަރީ 5
4 3 4 މާޒިޔާ 6
4 -4 4 ފެހެންދޫ 7
2 -2 4 ފޯކައިދޫ 8
1 -13 4 ތިމަރަފުށި 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަލީ އަޝްފާގް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
25 ގޯލް
20 ޕުރްސިނޯ ލުއިޒް އެޑުއާޑޯ
ކްލަބް އީގަލްސް
18 އަލީ ފާސިރު
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
16 ރޮލޭންޑް ރަސެލް ބިލާލާ
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
13 ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
12 އިބްރާހިމް މަހުދީ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ތިމަރަފުށި ނިލަންދޫ
ޕްރިމިއާ ލީގު
26 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 16:00
މާޒިޔާ ވިކްޓަރީ
ޕްރިމިއާ ލީގު
26 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 21:00
ރިޕޯޓް

ކޯޗް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ގޮވާލީ ކުޑަ އައްސަދުގެ ނަމުން: އަކޫ

2005 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅައަށް ނިކުތް އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީ ފުރަތަމަ ވެލެންސިއާގެ ޕްރެކްޓިހަށް ނިކުތް ދުވަހު އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: ނޭޕާލް 0-3 ދިވެހިރާއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ނުވަ އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ރާއްޖެ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: އިންޑިޔާ 2-0 ދިވެހިރާއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި އިންޑިޔާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ގުރުއަތުން ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިލަނަށް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: ދިވެހިރާއްޖެ 0-0 ސްރީ ލަންކާ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ދިވެހިރާއް ސްރީ ލަންކާ އާއި

މާލޭ ލީގު 2018: މާޒިޔާ 4-0 ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއެކު 4-0 ގެ

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com