ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް

ބޫޓާންބޫޓާން 0 - 2 ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 00:44

ސެމީ ފައިނަލް

ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 3 - 0 ނޭޕާލްނޭޕާލް 12 ސެޕްޓެމްބަރ - 17:27
ޕާކިސްތާންޕާކިސްތާން 1 - 3 އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 15 ސެޕްޓެމްބަރ - 01:15

ފައިނަލް މެޗް

އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 1 - 2 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 15 ސެޕްޓެމްބަރ - 19:55

ގްރޫޕް - A

ޕާކިސްތާންޕާކިސްތާން 1 - 2 ނޭޕާލްނޭޕާލް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 00:43
ބޫޓާންބޫޓާން 0 - 4 ނޭޕާލްނޭޕާލް 06 ސެޕްޓެމްބަރ - 20:28
ޕާކިސްތާންޕާކިސްތާން 0 - 1 ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 06 ސެޕްޓެމްބަރ - 20:29
ބޫޓާންބޫޓާން 0 - 3 ޕާކިސްތާންޕާކިސްތާން 09 ސެޕްޓެމްބަރ - 09:50
ނޭޕާލްނޭޕާލް 2 - 0 ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 09 ސެޕްޓެމްބަރ - 09:51

ގްރޫޕް - B

ސްރީ ލަންކާލަންކާ 0 - 2 އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 21:27
ސްރީ ލަންކާލަންކާ 0 - 0 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 07 ސެޕްޓެމްބަރ - 19:54
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 2 އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 09 ސެޕްޓެމްބަރ - 19:57
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com